Om Energi Fyn Vindmøller

Samfundsansvar

Som andelsselskab har vi et særligt samfundsansvar og det er en naturlig del af vores forretningsgrundlag at deltage i løsningen af de energi- og klimaudfordringer, vi står over for. Vi bidrager også til udviklingen af det samfund, vi er en del af.

Et grønt Danmark

Det er vores målsætning at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling og bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres. Det gør vi blandt via vores aktiviteter inden for vindmøller, ener­girådgivning og varmepumper samtidig med, at vi løbende afsø­ger nye områder, hvor vi kan bidrage til den grønne omstilling.

Med vores 26 vindmøller bidrager vi til et grønnere energisystem. Vores 26 vindmøller producerede i 2019 210 GWh, hvilket svarer til cirka 52.500 husstandes årlige elforbrug.

Energi Fyn investerer i vindmøller

Energi Fyn investerer i vindmøller

Energi Fyn har siden 2015 investeret i vindmøller i Danmark med det formål at bidrage til den grønne omstilling. I dag ejer vi 26 vindmøller.

Vi medvirker også til at udvikle et bæredygtigt energisystem og bidrager til målsætningen om, at 50 procent af Danmarks elforbrug i 2030 dækkes af vindmøller.

Derfor ejer og driver vi vindmøller flere steder i Danmark, ligesom vi sælger grøn strøm til både virksomheder og private kunder gennem blandt andet elproduktet NaturEl.

Grøn strøm til virksomheder

Energi Fyn investerer i vindmøller

Energi Fyn har siden 2015 investeret i vindmøller i Danmark med det formål at bidrage til den grønne omstilling. I dag ejer vi 26 vindmøller.

Vi medvirker også til at udvikle et bæredygtigt energisystem og bidrager til målsætningen om, at 50 procent af Danmarks elforbrug i 2030 dækkes af vindmøller.

Derfor ejer og driver vi vindmøller flere steder i Danmark, ligesom vi sælger grøn strøm til både virksomheder og private kunder gennem blandt andet elproduktet NaturEl.

Grøn strøm til virksomheder
CSR 2020 (1)

CSR og FN's verdensmål

Vores andelsejede fundament udgør en grundsten i Energi Fyn og vi er bevidste om, at vi som andelsejet virksomhed har et særligt samfundsansvar. Vi sætter derfor hver dag fokus på at integrere sociale og miljømæssi­ge hensyn i vores forretningsaktiviteter.

Det gør vi, fordi vi ønsker at drive virk­somhed på en ansvarlig måde, hvor vi udviser respekt for vores omgivelser og engagerer os i det samfund, vi er en del af. Derfor gør vi en aktiv indsats på en lang række fronter - både når det handler om udviklingen af et bæredygtigt energisystem, ud­rulning af fibernet og støtte til almene og udviklingsmæssige projekter på Fyn.

Arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar indgår som en naturlig del i den måde, vi tænker, planlægger og udvikler vores virksomhed på. Derfor har vi også set på, hvordan vi som dansk, lokalt forankret energiselskab kan understøtte FN’s verdensmål.

Frem mod 2030 sætter FN’s verdensmål kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Energi Fyns aktiviteter berører i større eller min­dre udstrækning de fleste af de 17 ver­densmål.

Vores kerneforretning og derfor også vores primære fokus ligger på verdensmål 7: Bæredygtig Energi og verdensmål 9: Indu­stri, Innovation og infrastruktur. Derudover har vi indsatsområder og aktiviteter indenfor flere andre af de områder, som verdensmålene dækker.

Læs mere i vores årsrapport

Energi Fyns CSR-politik

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i vores strategi og vores værdier: Ansvarlig - Engageret - Udvikling. CSR-politikken beskri­ver de retningslinjer, vi har fastlagt for vores samfundsansvar, så vi fortsat sikrer en målrettet og relevant indsats i takt med ud­viklingen.
Har du spørgsmål til CSR i Energi Fyn, kan du kontakte konsulent Susanna Hybholt på telefon 63 17 19 07.

Se Energi Fyns CSR-politik

Udvikling på Fyn

Udvikling på Fyn

Som andelsselskab har vi et særligt ansvar i forhold til at medvirke til at udvikle Fyn og fynboernes hverdag. Uanset om det handler om nye udviklingsprojekter, fynske arbejdspladser eller om at støtte klub- og foreningslivet på Fyn gennem vores fonde og vores FynskSupport ordning.

Vi har desuden stort fokus på at udvikle elnettet på Fyn. Dermed kan vi også i fremtiden opretholde en høj forsyningssikkerhed og dermed sikre et robust og stabilt elnet, der understøtter den grønne om­stilling og fremtidens ønsker og behov for et intelligent elnet.

Udvikling på Fyn

Udvikling på Fyn

Som andelsselskab har vi et særligt ansvar i forhold til at medvirke til at udvikle Fyn og fynboernes hverdag. Uanset om det handler om nye udviklingsprojekter, fynske arbejdspladser eller om at støtte klub- og foreningslivet på Fyn gennem vores fonde og vores FynskSupport ordning.

Vi har desuden stort fokus på at udvikle elnettet på Fyn. Dermed kan vi også i fremtiden opretholde en høj forsyningssikkerhed og dermed sikre et robust og stabilt elnet, der understøtter den grønne om­stilling og fremtidens ønsker og behov for et intelligent elnet.

Udvikling på Fyn
Energi Fyns fonde

Energi Fyns fonde

Gennem vores to fonde - Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond - uddeler vi hvert år omkring 2,5 million kroner til spændende fynske projekter inden for såvel sport, turisme og sundhed samt energiteknologiske udviklingsprojekter.

Læs mere om Energi Fyns fonde

Energi Fyns fonde

Gennem vores to fonde - Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond - uddeler vi hvert år omkring 2,5 million kroner til spændende fynske projekter inden for såvel sport, turisme og sundhed samt energiteknologiske udviklingsprojekter.

Læs mere om Energi Fyns fonde