Navigation Søgning

Persondatapolitik for Energi Fyn Holding A/S

Opdateret 14. maj 2018

 

Denne persondatapolitik beskriver hvorfor og hvordan, at vi behandler dine personoplysninger. Derudover beskriver den, hvilke rettigheder du har omkring vores registrering af dine personoplysninger.  

 

Når vi beder dig om at stille personoplysninger til rådighed for os, kan du forvente, at vi oplyser dig om, hvilke data, vi behandler om dig og til hvilke formål. Du vil modtage oplysning herom på tidspunktet for indsamlingen af dine personoplysninger eller umiddelbart derefter.

 

1. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os

Energi Fyns persondatapolitik er udarbejdet for nedenstående selskaber i Energi Fyn koncernen. Disse selskaber er hver især databehandlere eller dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som de har modtaget om dig som led i opfyldelsen af en aftale: Energi Fyn a.m.b.a., Energi Fyn Holding A/S, Energi Fyn Handel A/S (herunder Gasel A/S), Energi Fyn Bredbånd A/S, Energi Fyn Energibesparelser A/S, Energi Fyn Erhverv A/S, Energi Fyn Produktion A/S og Administrationsservice Fyn A/S. 

 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

Energi Fyn Holding A/S

Sanderumvej 16

5250 Odense SV

Tlf.: 63 17 19 00

CVR: 27 47 18 70

Mail: Energifyn@energifyn.dk

 

2. Generelt om personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, kontakter os telefonisk eller på anden måde agerer med os, indsamler og behandler vi en række personoplysninger.

Det sker for eksempel, hvis du foretager køb via vores hjemmeside, ansøger hos os, henvender dig til os på anden vis eller tilmelder dig vores nyhedsbrev. Personoplysninger kan være navn, adresser, telefonnummer, mailadresse, cpr-nr., oplysninger om dit forbrug mv.

 

3. Vi behandler følgende oplysninger om dig

Generelt behandler vi kun oplysninger om dig såfremt, at de er relevante i forhold til, at vi kan opfylde vores forpligtigelser overfor dig eller myndighederne. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for oplysningerne, for at kunne behandle din henvendelse/aktivitet.

 

Kategorier af personoplysninger vi behandler:

Almindelige personoplysninger

 • Kontaktoplysninger, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
 • Oplysninger relateret til din aftale om levering af vores produkter - eksempelvis forbrugsrelaterede data som aftagernummer, målenummer, kundenummer, pinkode, afregningsform, installationsnummer, statiske afvigelser, fiberetablering, fiberprodukter og udbetaling af energisparetilskud.
 • Bank og betalingsoplysninger - eksempelvis betalingshistorik, Nemkonto, kontonummer, årsopgørelse, kreditvurdering og låneoprettelse.
 • Klagesager.
 • Telefonsamtaler til undervisningsbrug.
 • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, eksempelvis forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.
 • Ansættelsesforhold, eksempelvis adresse, telefon, CV, mail, test, kontonummer, fraværsregistrering, løn- og skatteoplysninger, nærmeste pårørende samt evt. oplysninger fra myndighederne ved ansættelse på særlige vilkår.

  CPR-nummer

 • Til brug for administration på din el- og gasaftale.
 • I forbindelse med kreditvurdering og afdragsordninger.
 • Udbetaling via NemKonto.
 • Overdragelse til inkassobureau i forbindelse med misligholdelse af betalingsforpligtelsen.
 • Ansættelsesforhold.
 • Låneaftaler.

   

  Følsomme oplysninger

 • Følsomme og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af din forsyning, herunder helbredsoplysninger og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for koncernens ansatte eller for personer, der varetager koncernens interesser.
 • Oplysninger, som du afgiver i relation til jobmæssig rekruttering via f.eks. dit CV.

 

Vi behandler ligeledes cookies om besøgende på vores hjemmeside, se nærmere i vores cookiepolitik.

 

4. Formål med behandling af dine personoplysninger

Vores databehandlinger har følgende formål:

 • Levering af en aftalt ydelse fra et af ovenstående selskaber i Energi Fyn koncernen eller et af de selskaber, som vi administrerer kundeservice, inkasso og afregning for.
 • Administration af din relation til os i forbindelse med dit køb og levering af ydelser, eksempelvis fakturering, afregning, kreditvurdering, afdragsordninger og låneoprettelse.
 • Afbrydelse af el, gas og fiberforsyningen.
 • Kommunikation med netselskabet/foged/myndigheder i forbindelse med eventuel afbrydelse af forsyningen.
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig.
 • Statistiske formål: Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamles.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Forbedring af vores produkter og tjenester samt kundeservice.
 • Administrere dit ansættelsesforhold i koncernen.

 

 

5. Retsgrundlag

Behandling sker efter følgende retsgrundlag:

 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens§ 6.

   

 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. data-beskyttelseslovens § 6.

   

 • At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

   

 • At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i persondataforordningen.

   

 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.

   

 • At behandlingen ud fra hensynet til politianmeldelser, fogdesager, gældssaneringer, inddrivelse af restance efter en interesseafvejning går forud for kundens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen.

   

 • Behandlingen af CPR-numre baserer sig på et samtykke fra kunden i henhold til § 11, stk. 2, nr. 2 i databeskyttelsesloven, medmindre der kan behandles CPR-numre efter lovgivningen.

   

 • Behandling af dokumentation i henhold til Energiselskabernes energispareindsats. Bekendtgørelse nr. 1622 af 18. december 2017: Bekendtgørelse om energispareydelser i net - og distributionsvirksomheder

 

 

6. Opbevaring og sletning af oplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med den lovgivning, der er på området. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Opbevaringsperioder

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger så længe det er nødvendigt og tilladt i henhold til lovgivningen - typisk i 5 år efter vores kundeforhold eller øvrig relation er ophørt eller længere tid hvis påkrævet efter lovgivningen.

 

Følsomme personoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares så længe, at de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den registreredes sikkerhed.

 

7. Videregivelse af oplysninger

Personoplysninger videregives til andre selskaber inden for Energi Fyn koncernen samt tredjepart i form af eksterne leverandører, samarbejdspartnere og brancheforeninger i det omfang, at det er nødvendigt og relevant for levering af en ydelse. Videregivelse og overdragelse kan blandt andet ske med henblik på kundeoprettelse, fakturering, sagsadministration og andre administrative forhold, samt i forbindelse med markedsundersøgelser, markedsføring og i forbindelse med et ansættelsesforhold.

Er du kunde i Energi Fyn Bredbånd A/S og køber indholdsprodukter fra Waoo A/S, forbeholder vi os retten til at udveksle dine personoplysninger med Waoo A/S for at opfylde vores aftale.

 

I forbindelse med overdragelse af personoplysninger til tredjepart vil behandling af data hos tredjepart ske efter instruks fra Energi Fyn, med mindre det er i forbindelse med opfyldelse af lovgivningen. Samtidig vil der til enhver tid foreligge en databehandleraftale eller en fortrolighedserklæring med den pågældende tredjepart.

 

Personoplysninger videregives til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtigelse hertil via lovgivningen.

 

8. Kundens rettigheder omkring personoplysninger

Ret til indsigt (se personoplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er urigtige, har du ret til at få dem rettet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Ret til sletning

5 år efter endt leverance slettes dine personoplysninger automatisk. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.   

 

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig, hvis behandlingen sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e eller f, herunder profilering.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

                     

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage de persondata, som du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke eller en kontrakt og behandlingen er foretaget automatisk.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteudbyder.

 

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne, hvilket kan betyde, at vores leverance må ophøre. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

 

Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder, skal du kontakte Energi Fyn Holding A/S gennem de kontaktoplysninger, der er angivet øverst i privatlivspolitikken.

 

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter din henvendelse er modtaget, med mindre anmodningens kompleksitet og omfang ikke muliggør det.

I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

 

 

9. Ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Energi Fyn forpligter sig til løbende at efterleve de i lovgivningen fremsatte krav til beskyttelse af privatlivets fred. Har du spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende persondatapolitik for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

 

10. Klage
Såfremt du ønsker at klage over Energi Fyns behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

 

Download som pdf her