Navigation Søgning

Kundeservice K Solceller

Solceller

Energi Fyns arrangement i solceller drejer sig udelukkende om tilslutning til elnettet og afregning af forbrug. Således hverken sælger eller reparerer Energi Fyn solcelleanlæg.

 

Få yderligere information om solceller her

Læs mere her

Hvordan afregnes jeg?

Der findes to måder, hvorpå solcelleanlæg bliver afregnet, den 'gamle' nettoafregning og den 'nye' nettoafregning. Om du afregnes i henhold til den 'gamle' eller 'nye' afregningsordning, afhænger af, hvornår du har indgået aftale om køb af solcelleanlæg, anmeldt det til Energi Fyn og efterfølgende idriftsat det. Når vi har modtaget din tilmelding, opretter Energi Fyn dit solcelleanlæg i stamregisteret hos Energinet.dk. Efter oprettelsen i stamregisteret vil du i løbet af et par uger modtage et brev fra Energinet.dk med kode til NemId. Derefter skal du på Energinet.dk's hjemmeside, registrere dig som nettoafregnet.

Registrer dig som nettoafregnet her.

Læs mere her

Den 'gamle' afregningsordning

Den gamle nettoafregningsordning gælder alle, som har indgået en bindende aftale om køb af et solcelleanlæg senest den 19. november 2012, anmeldt det til Energi Fyn senest den 19. december 2012 og sat i drift senest den 31. december 2013. Afregningsordningen indebærer, at du afregnes for forskellen mellem forbrug og produktion opgjort på årsbasis. Dette giver dig mulighed for at spare din overskudsproduktion op. I dagtimerne, hvor dit anlæg producerer mere el, sælger du din overskudsproduktion til nettet og køber tilbage fra nettet i de mørke timer. Hvis det viser sig ved årsopgørelsen, at produktionen fra dit solcelleanlæg overstiger årsforbruget, afregnes forskellen til en pris på 60 øre pr. kWh. Du får altså 60 øre pr. kWh for det, du har produceret for meget. Den gamle nettoafregningsordning afregnes af Energinet.dk.
Læs mere her

Den 'nye' afregningsordning

Den 'nye' afregningsordning gælder alle, der har anmeldt deres solcelleanlæg efter den 19. december 2012 og frem til og med den 10. juni 2013. Fra den 11. juni har partierne bag energiforliget foretaget en justering i den 'nye' afregningsordning og fastsat et loft på 20 MW solceller om året, således at det kun er boliger, der får adgang til den forhøjede støtte. Du kan læse mere om justeringer i solcelleloven i pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet her.

 

Læs mere her

Hvordan beregnes mit acontoforbrug?

For at kunne lave en så præcis en acontoberegning som mulig, tager vi udgangspunkt i dit reelle salg til nettet og dit forbrug fra det forrige år. Hvis du har fået sat dit anlæg op i løbet af 2012, så kender vi hverken dit salg til nettet eller forbrug for et helt år, og har derfor ikke et reelt sammenligningsgrundlag. Derfor beregner vi dit forventede salg til nettet ud fra en vurdering fra Teknologisk Institut om, at et anlæg på 1 kW producerer cirka 820 kWh i gennemsnit.
Dit salg til nettet er således beregnet ud fra, hvor stort dit solcelleanlæg er. Hvis du har et anlæg på 6 kW, har vi vurderet dit årlige salg til nettet til 6 kW x 820 kWh = 4920 kWh.

Din acontoregning er derfor beregnet således:
Dit forbrug - dit salg til nettet = dit årlige acontobeløb fordelt på fire kvartalsvise regninger.

Læs mere her

Hvordan følger jeg mit forbrug?

Når du har fået solceller, kan du følge dit forbrug på Energi Fyns selvbetjening og på vores app til iPhone, iPad eller Android. Her kan du se dit køb og salg fra elnettet og dit nettoforbrug.

Læs mere her

Giver Energi Fyn tilskud til solceller?

Her kan du læse meget mere om, hvad Energi Fyn giver tilskud til.

Læs mere her

Skal jeg stadig betale abonnement?

Ja, du skal betale abonnement, som du altid har gjort.

Læs mere her

Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg vil skifte elleverandør?

Er du solcellekunde, og overvejer du at skifte elleverandør eller elprodukt, skal du være opmærksom på, at dit forbrug og produktion opgøres, når du skifter. Hvis din overproduktion ved opgørelsestidspunktet er større end dit forbrug, kan det have en økonomisk betydning for dig på den gamle nettoafregningsordning. Under normale omstændigheder ville du kunne bruge af din overproduktion resten af året, men på grund af opgørelsen i forbindelse med din nye aftale, får du betaling for din overskudsproduktion med 60 øre pr. kWh fra Energinet.dk. På den måde får du ikke optimal udnyttelse af din overskudsproduktion. Dette vil som regel være gældende, hvis du skifter elleverandør eller elprodukt på et tidspunkt, hvor du har en stor overproduktion lagret på nettet.

Læs mere her

Jeg flytter ind i et hus med solceller, hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du flytter ind i et hus med et solcelleanlæg, og er i tvivl om, hvilken afregningsordning du afregnes efter, så kan du finde svaret ved at tjekke, hvornår dit solcelleanlæg er anmeldt og sat i drift. Afregningsordningen følger nemlig huset og ikke beboerne, så hvis anlægget er anmeldt til Energinet.dk senest den 19. december 2012, afregnes du i henhold til de 'gamle' afregningsregler. Er dit anlæg anmeldt efter den 19. december, så afregnes du i henhold til de 'nye' afregningsregler.
Læs mere her

Hvordan bliver jeg tilsluttet Energi Fyns net?

Når du skal have tilsluttet dit solcelleanlæg, skal du sikre dig, at tilslutningen sker i overensstemmelse med Energi Fyns tilslutningsbestemmelser. Dit solcelleanlæg skal sluttes til Energi Fyns elnet af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med Energinet.dks retningslinjer.Før anlægget tilsluttes elnettet, vil elinstallatøren ligeledes fremsende alle tekniske oplysninger om anlægget til Energi Fyn. Når vi har modtaget elinstallatørens tilmelding, samt oplysninger om anlægsdata (Mikro VE-Bilag), udskifter Energi Fyn elmåleren til en "to-vejsmåler", der kan måle både køb og salg af el. Elmåleren sender data til Energi Fyn, hvorefter forbrugsdata kan ses på internettet og på smartphones.

 

læs mere her

Tager mit solcelleanlæg skade ved strømafbrydelse?

Nej, dit solcelleanlæg tager ikke skade af en strømafbrydelse. Din inverter* skal være udformet således, at den slukker, så snart den registrerer, at elnettet ikke længere er i drift.

(*Inverteren omdanner den jævnstrøm, som solcelleanlægget producerer til vekselstrøm)